پرداخت در گندم

شما می توانید هزینه نان گندم را به دو روش اینترنتی و درب منزل پرداخت نمایید 

در روش اینترنتی بابت رعایت مسائل بهداشتی گزینه اول گندم برای واریز می باشد که شما می توانید با واریز مبلغ اینترنتی از پرداخت و دریافت وجه نقدی که باعث انتقال الودگی میشود جلوگیری کنید 

در بخش نقدی شما پس از تحول نان می توانید مبلغ را به صورت نقدی به پیک تحویل دهید این امکان را نیز فراهم هست که در درب منزل هزینه را به کارت پیک کارت به کارت نمایید